โลโก้เว็บไซต์ จัดการอบรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปีงบประมาณ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดการอบรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 สิงหาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 467 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ภายใต้โครงการอบรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ชั้น 6 ห้องเรียนนวัตกรรมท อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา และได้รับรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา  บุณโยดม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์  เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา