โลโก้เว็บไซต์ คณะ ศจพช. ดำเนินแผนงานวิจัย ณ บ้านนาโต่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ ศจพช. ดำเนินแผนงานวิจัย ณ บ้านนาโต่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนสาขาวิชาการจัดการ (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน  ดำเนินการแผนงานวิจัย การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่  ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย โดยนำแกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่ บ้านนาโต่  บ้านโป่งไฮและบ้านห้วยกระ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านเสาแดง บ้านห้วยบะบ้า อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  บ้านแพมบก  บ้านแม่ละนา และบ้านจ่าโบ่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีกิจกรรมทดลองเป็นนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน นอกจากนี้ทางคณะทำงานให้แต่ละชุมชนมีการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้ เขียนแผนที่เดินดิน ปฏิทินวงปีของแต่ละหมู่บ้าน รวมถึงกำหนดกิจกรรมและวางแผนทำงานร่วมกันต่อไป ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2559
  

  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา