โลโก้เว็บไซต์ ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 20 ชุด (ดอยสะเก็ด, จอมทอง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 20 ชุด (ดอยสะเก็ด, จอมทอง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 20 ชุด (ดอยสะเก็ด, จอมทอง)

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 20 ชุด  (ดอยสะเก็ด, จอมทอง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.34/2559  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นั้น

      เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดด้านคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ซึ่งเป็นสาระสำคัญ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการดังกล่าว

      จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

                          ประกาศ ณ วันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา