โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา นำกิจกรรมการแสดง ชุด นาคะภูมินทรา นคราสัมพันธ์ เข้าร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา นำกิจกรรมการแสดง ชุด นาคะภูมินทรา นคราสัมพันธ์ เข้าร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 1031 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำวิดีทัศน์การแสดงชุด "นาคะภูมินทรา นคราสัมพันธ์" เข้าร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า มรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ตามกำหนดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีลำดับการแสดงในเวลา 9.15 - 9.30 น. ณ เวทีที่ 1 หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดที่มีการตรวจพบเชื้อก่อนการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ทำให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งคลิปการแสดงไปร่วมฉายแทน เพื่อการมีส่วนร่วมในโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า มรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ในครั้งนี้

...รายละเอียดชุดการแสดง...
นาคะภูมินทรา นคราสัมพันธ์
๏ นคร สองฝั่งของ ไหลเนืองนอง สืบเนื่องมา
สองฝั่ง นครา เหล่าวงสา สายสัมพันธ์
เป็นญาติ อันสนิท เป็นมิ่งมิตร เอกอนันต์
สืบบ้าน สร้างเมืองอัน รุ่งเรืองฤทธิ์ มหิทไชย
ล้านนา แลล้านช้าง มัคคาทาง สนิทใน
แผ่นพื้น ภูมิไผท ตั้งมั่นไว้ แห่งนาคา
โยนก นาคพันธุ์ เหล่าพงศ์พันธุ์ แห่งล้านนา
ศรีสัต – ตนาคา เหล่าพงษา ล้านช้างลาว
ศรีสุท- โธราชา ปทุมมา เอกครานคราว
พิงคะ นาคินทร์ท้าว นาคนาถน้าว ศรีเวียงพิงค์
ปกห่ม และรักษา เหล่าปัชชา มาพึ่งอิง
สัมพันธ์ สองแผ่นดิน สุขโศภิน นิรันดร์กาล๚๛

ขอขอบคุณ
ผู้อำนวยการแสดง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน
ดนตรีประกอบส่วนนำ : จากละครเรื่อง รากนครา
เนื้อร้อง : นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว
นายธีรวัฒน์ หมื่นทา - ดนตรีประกอบ เรียบเรียง ขับร้อง : นายธีรวัฒน์ หมื่นทา
ขับร้อง : นางสาวภาลิณี อินกองงาม
ผู้ดูแลเครื่องแต่งกายนักแสดง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน, นางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร
ตัดต่อ : นายพิษณุ พรมพราย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รายชื่อนักแสดง
1. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ
2. นางสาวปรียนันท์ วีรุตมวิโรจน์ 
3. นายธนกฤต ใจพล 
4. นายรุตจิโรจน์ จอมงาม 
5. นายภาณุมาศ จอมหาร 
6. นายณัฐณกรณ์ เครือสุขชัยสิน 
7. นางสาวเมทินี สุนทรพันธุ์ 
8. นางสาวนิรชา สังกะสินสู่ 
9. นางสาวชลดา คำเมือง 
10. นายนัทนันต์ พรหมา 
11. นายวรเมธ สุวรรณศรี 
12. นายอดุลยฤทธิ์ โกวฤทธิ์

หมายเหตุ : คลิปวีดีโอ จากการถ่ายทอด งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา