โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3011 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 2 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและการสร้างนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ โดยนายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ซึ่งการลงนามครั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือพร้อมกับคณะผู้บริหารของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวเกษตรภาคเหนือ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี  กล่าวว่า “ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์พืชเศษรฐกิจ ได้แก่ กล้วยน้ำว้า ผักเชียงดา และอะโวคาโด รวมถึงการเข้าไปช่วยวางระบบและพัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และการพัฒนาห้องปฏิบัติของที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และเชียงใหม่ และการยกระดับการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ทั้ง 12 แห่ง ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ พะเยา ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี รวมถึงการที่มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.พืชศาสตร์ ในช่วงปี 2562-2564 จำนวน 15 คน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักศึกษาของแต่ละวิทยาลัยเข้ามารับการฝึกทักษะด้านการวิจัยภายใต้การทำโครงงานของนักเรียนวิทยาลัยที่ได้รับทุน กศส. ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จังหวัดลำปาง เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในปี 2564 และต่อเนื่องในปี 2565 อีกด้วย ”

            อธิการบดีกล่าวต่ออีกว่า “การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานด้านการเกษตรของประเทศในอนาคต โดยนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้ นจะได้เรียนรู้ ฝึกฝนด้านวิชาการและงานบริการวิชาการที่มีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือที่มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในแต่ละจังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา