โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 539 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วย อาจารย์สิงห์คาน แสนนากุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดยคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ได้ตรวจสอบและศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ตามรายงานการประเมินตนเอง 1 หลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการฯ จะให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ได้ คะแนน 3.14 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา