โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน 6 อัตรา (ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ,พนักงานสถานที่ ,พนักงานทั่วไป) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน 6 อัตรา (ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ,พนักงานสถานที่ ,พนักงานทั่วไป)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 เมษายน 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 891 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

 - ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

 - ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คุณวุฒิ ม.6 หรือต่ำกว่า ม.6) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท และให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว เดือนละ 1,310 บาท

 - ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (คุณวุฒิ ม.6 หรือต่ำกว่า ม.6) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว เดือนละ 1,310 บาท

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 เมษายน 2565 โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ
  • (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา