โลโก้เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการ มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ครัวกิ๋น  ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการ มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 429 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 21 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยนายดำรง   ธรรมไชย  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วย  มอบเงินจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนโครงการ  ส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น  ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ประจำปี 2565 โดยใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ทางมหาวิทยาลัยต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา