โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมส่วนงาน สวท. และ สวส. พร้อมก้าวสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมส่วนงาน สวท. และ สวส. พร้อมก้าวสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1813 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการหารือ และมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมวางแนวทางและปรับภาระกิจให้สอดคล้องกับหน่วยงานและเสริมสร้างสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีความมั่นคง ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ปกครองในการติดต่อราชการ พร้อมก้าวสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและสนันสนุนให้เกิด Data center อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับภาระกิจที่ตอบโจทย์ก้าวสู่ระบบดิจิทัลของ สวท. เช่น การปรับปรุงระบบรับนักศึกษาใหม่ ที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้สมัคร ระบบรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา Online  การส่งเกรดผลการเรียน Paper less เป็นต้น ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา