โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมในการศึกษาเส้นทางเดินโบราณขึ้นดอยสุเทพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมในการศึกษาเส้นทางเดินโบราณขึ้นดอยสุเทพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 1011 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมในการศึกษาเส้นทางเดินโบราณขึ้นดอยสุเทพ เพื่อจัดเก็บความรู้บันทึกเป็นวีดิทัศน์เกี่ยวกับประเพณีเดินขึ้นดอยตามเส้นทางเดินโบราณ เผยแพร่เป็นความรู้ในช่วงวันวิสาขบูฃา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณีล้านนา ประจำปี 2565 มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากร คณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 33 คน

กิจกรรมการศึกษาเส้นทางเดินโบราณขึ้นดอยสุเทพนั้น มีรายละเอียดของการเดินทางศึกษาเส้นทาง ประกอบด้วย
1. เดินเท้าจากวัดฝายหิน ผ่านเส้นทางเดินโบราณขึ้นดอยสุเทพ
       - แวะนมัสการโบราณสถาน วัดสามยอบ
       - แวะนมัสการโบราณสถาน วัดผาลาด
2. ศึกษาเรียนรู้โบราณสถาน วัดอนาคามี บริเวณหน่วยป้องกันไฟป่าดอยสุเทพ ศึกษาเรียนรู้โบราณสถานม่อนพญาหงส์ เดินทางถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ
3. เดินทางจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ ลงมาศึกษาโบราณสถานกู่ลัวะ และวังบัวบาน

ภาพ : ศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว, อาพัชรี  ศิรินาโพธิ์
สามารถดูรูปภ่าพเพิ่มเติมได้ที่ https://tinyurl.com/y4wzkzx2 

   ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา