โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2559 โดย นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 735 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา  โดยมีวิทยากร คือ คุณประภาส  ภูเวียง  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  , คุณนันท์นภัส เงินคำคง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการทำปฏิบัติการและมีความเข้าใจถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆ  ของห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี-ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและมีความรู้ในหลักการทำงาน การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การบำรุงรักษาเครื่องมือตลอดการใช้งาน และการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากสารเคมี ณ ตึก ยธ.4 ห้อง slopeออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา