โลโก้เว็บไซต์ ปชส. มทร.ล้านนา จัดอบรม“สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” ติดอาวุธการทำ PR องค์กรสู่ Social Network | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปชส. มทร.ล้านนา จัดอบรม“สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” ติดอาวุธการทำ PR องค์กรสู่ Social Network

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3907 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ร่วมกับทีมวิทยากรจาก TMF Network-North (ภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์หัวข้อ “สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว และในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ มุมมองการทำงานช่องทางการนำเสนอผ่านสื่อใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ NBT เชียงใหม่ และ อาจารย์สุรพล เจียตระกูล อาจารย์พิเศษ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลาการ ของมหาวิทยาลัยฯ และจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมอบรมทั้งในแบบ On-Site และแบบ Online จำนวน 134 คน

      ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้กล่าวว่า “ในสังคมยุคปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก  เพราะถือว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ในรูปแบบของสื่อใหม่ ซึ่งเป็นการแข่งขันของข้อมูลข่าวสารที่มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำและสามารถส่งต่อหรือเผยแพร่ได้อย่างทันทีซึ่งเป็นที่นิยมในหลายหน่วยงานในการนำสื่อโซเชียลมีเดียมาใช้เป็นสื่อหลักในการสื่อสารกับบุคลากรในหน่วยงานของตน”

     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต่ออีกว่า “การสื่อสารประชาสัมพันธ์นั้น ถือเป็นหัวใจหลักขององค์กร ในการที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกไปสู่สาธารณชน การอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล และสามารถสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้รับสารมากยิ่งขึ้น”

    โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วยการบรรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส”  การอภิปรายและฝึกภาคปฏิบัติ หัวข้อ “โครงสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release - Structure)” หัวข้อ “เขียน&ถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไร...ให้สื่อ Yes!!”  และหัวข้อ “เทคนิคการจับประเด็นเล่าเรื่องผ่านคลิปสั้น (Tiktok)” พร้อมทั้งได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติการทำคลิปข่าวสั้นโดยใช้แอปพริเคชั่น Tiltok เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และทำแบบทดสอบประมวลความรู้หลังการอบรม(แบบ Online) เพื่อรับเกียรติบัตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา