โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างและการจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างและการจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 675 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 คณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตรค่าจ้างและจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการดำเนินนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่บุคลากรซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจมากยิ่งขึ้น ประเด็นสำคัญประกอบด้วยการชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างในส่วนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการจากเดิม 1.5 % เพิ่มเป็น 1.6 % ของเงินเดือน และสายสนับสนุนจากเดิม 1.3 % เพิ่มเป็น 1.4 % ของเงินเดือน ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2565) โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พายัพ เกตุชั่ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ อาจารย์จักรพันธ์ รอดทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรการบรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างและการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และถาม-ตอบ สร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.
ภาพ พิษณุ พรมพราย, รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา