โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา(เพิ่มเติม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา(เพิ่มเติม)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กรกฎาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1834 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ดำเนินการถ่ายภาพนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา  ซึ่งยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวให้ครับถ้วนตามกระบวนการ สวท. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ารับการถ่ายภาพเพิ่มเติม โดยต้องแสดงบัตรนักศึกษาชั่วคราว ตามกำหนดการวันเวลาและสถานที่ดังรายละเอียดแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทร. 053-921444 ต่อ 1232


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา