โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเลี้ยงกบในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเลี้ยงกบในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเลี้ยงกบในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก)  ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริ ดอยสะเก็ด สร้างเสริมประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ นายพิษณุ พรมพราย บุคลากรกลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ทำหน้าที่พิธีกรแนะนำหลักสูตรการฝึกกอบรมของสถาบันฯ แนะนำวิทยากรประจำหลักสูตรการอบรม ได้แก่ อาจารย์สมเกียรติ ตันตา และ อาจารย์นิตยา ทองทิพย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ซึ่งการอบรวมครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเลี้ยงกบในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก) แบ่งออกเป๋น 2 ส่วน มีระยะเวลา 1 วัน คือ

  • ช่วงเช้า การอบรมภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
     
  • ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงกบในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก)  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
     

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

ข้อมูล กลุ่มงานโครงการพิเศษ สนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา