โลโก้เว็บไซต์ สถช.ต้อนรับนายกเทศบาลตำบลแม่โป่งเยี่ยมสถาบันฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช.ต้อนรับนายกเทศบาลตำบลแม่โป่งเยี่ยมสถาบันฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้การต้อนรับ  นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก) ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริ ดอยสะเก็ด ดำเนินการโดย กลุ่มงานโครงการพิเศษ สนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย นายพิษณุ พรมพราย หัวหน้ากลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี นายคเชนทร์ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานจากงานบริการวิชาการ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาภายใต้การกำกับของสถาบันฯ และ ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การดำเนินงานกลุ่มงานโครงการพิเศษ โดยมีว่าที่ ร.ต.หญิง สิริวลี บัวเจริญ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา นำชมขั้นตอนกระบวนการปฎิบัติงานผลิตน้ำดื่มของศูนย์การเรียนรู้ฯ

 

ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา