โลโก้เว็บไซต์ ประกวดไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกวดไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 680 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวดไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะและเป็นตัวแทนในการประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่โรงอาหาร มทร.ล้านนา โดยมีตัวแทนจาก 9 สาขา (สาขาการบัญชี, สาขาการตลาด, สาขาการจัดการ, สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมและสาขาการจัดการค้าปลีก) ร่วมการประกวด โดยมีผลการประกวด ดังนี้

ประเภท ไม้ดอก (ดาว)

ชนะเลิศ                    นางสาวสุภาพรรณ คำเฮียง         สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รองชนะเลิศอันดับ 1      นางสาวปภัสสรณ์  สอนชิต         สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

รองชนะเลิศอันดับ 2      นางสาวเบญญาภา แก้วนิล         สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

ประเภท ไม้ประดับ (เดือน)

ชนะเลิศ                    นายศรัณย์        เชิงเวลลิ่งค์       สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รองชนะเลิศอันดับ 1      นายฌองลุค      แปลทิแอร์        สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

รองชนะเลิศอันดับ 2      นายรณชัย        กมลทิพย์วงศ์     สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

ประเภทคู่แก้ววัฒนธรรม (หญิง)   นางสาวนิรชา    กันวิไล            สาขาการตลาด

 

ประเภทคู่แก้ววัฒนธรรม (ชาย)    นายธนากร       วิญญายอง        สาขาการจัดการ

 

ประเภท ไม้ประดิษฐ์ (สาวประเภท 2)

ชนะเลิศ                    นายภัทร         เมืองไชย์ สาขาการบัญชี

รองชนะเลิศอันดับ 1      นายศุภมงคล     ทะระถา          สาขาการจัดการ

รองชนะเลิศอันดับ 2      นายกฤษฎา      มูลลิ              สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา