โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-12

ประกวดไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 12 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวดไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะและเป็นตัวแทนในการประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่โรงอาหาร มทร.ล้านนา โดยมีตัวแทนจาก 9 สาขา (สาขาการบัญชี... >> อ่านต่อ


ดร.ฉัตรชัย พวงรัตนพันธ์ ร่วมร่างหนังสือธุรกิจค้าปลีก
จันทร์ 12 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สาขาการตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัตรชัย  พวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ให้แนวทางในการทำหนังสือการจัดการธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม ดร.ริญญาภัทร์  เขจรนันทน์ และดร.พีรยา  สมศักดิ์ อาจาย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ร่วมรับฟังและให... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกับ สกอ. เดินทางศึกษาดูงานการให้บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
จันทร์ 12 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ เดินทางไปศึกษาดูงานการให้บริการนักศึกษาพิการ ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2559  ณ California State University, Northridge. University of California Los Angeles (UCLA). Los Angeles... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) มทร.ล้านนา น่าน
จันทร์ 12 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ "พัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM)" ในวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฏีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฏีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวัน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา