โลโก้เว็บไซต์ ร่าง TOR ประกาศประกวดราคาเช่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรพร้อมหลักสูตรอบรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่าง TOR ประกาศประกวดราคาเช่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรพร้อมหลักสูตรอบรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2565 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ร่าง TOR ประกาศประกวดราคาเช่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรพร้อมหลักสูตรอบรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอแนะ ให้ความคิดเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2565

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/09/20220907091939_20384.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา