โลโก้เว็บไซต์ ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ WiL | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ WiL

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 811 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม อาจารย์หัวหน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณ์การเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning, WiL) ในสถาบันอุดมศึกษา” ที่เหมาะสมกับกลุ่มสาขาวิชาชีพของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL) ของผู้บริหารระดับสถาบัน คณะ หลักสูตร สาขาวิชา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ได้มีแนวปฏิบัติที่ดีสามารถนำไปพัฒนาหลักสูตรที่รับผิดชอบได้  โดยโครงการ WiL ระหว่างหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มีประสบการณ์และสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบ WiL สำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจ และเป็น Best Practices ที่สามารถแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดการดำเนินงานของโครงการแก่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม Main Conference Room อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (CITCOM) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา