โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาร่วมพิธีสวดอภิธรรมหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี อดีตองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาร่วมพิธีสวดอภิธรรมหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี อดีตองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 18 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 70 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์  ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี อดีตองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งสิ้นชีพิตักษัย เนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สิริชันษา 100 ปีเศษ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมพิธีสวดอภิธรรมด้วย

         หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นพระโอรสใน พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ องค์ต้นราชสกุล “รัชนี” ประสูติแต่หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี (วรวรรณ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2464 (ศักราชแบบเก่า) และมีเจ้าพี่ร่วมพระมารดาหนึ่งพระองค์คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เป็นพระปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วังหลวง) และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (วังหน้า) และเป็นพระนัดดา (หลาน) ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (กรมพระราชวังสถานมงคลพระองค์สุดท้าย) นับเป็นพระราชวงศ์องค์สุดท้าย ในสายกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านประวัติศาสตร์ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 

          หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดโดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระอนุชาธิราช ในรัชกาลที่ 8 และเคยดำรงตำแหน่ง “ประธานมูลนิธิโครงการหลวง” ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งชันษา 96 ปี เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ทำให้ชาวไทยภูเขามีอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเพื่อการศึกษาการเพาะปลูกพืชและพันธุ์ไม้บนพื้นที่สูงอีกด้วย

 


คลังรูปภาพ : 17-09-65


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา