โลโก้เว็บไซต์ สอ.ชม. หน่วยบริการ มทร. ล้านนา พัฒนาศักยภาพสมาชิกในการทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สอ.ชม. หน่วยบริการ มทร. ล้านนา พัฒนาศักยภาพสมาชิกในการทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 ตุลาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  หน่วยบริการ มทร. ล้านนา   ร่วมกับชมรมอาจารย์-เจ้าหน้าที่ สมาชิก สอ.ชม. หน่วยบริการ มทร.ล้านนา จัด “โครงการเสริมสร้างสมถรรนะบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  หน่วยบริการ มทร. ล้านนา” ณ หน่วยบริการ มทร.ล้านนา เพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดผลงานในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการ   และสายสนับสนุน จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา