โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 20 ชุด (ดอยสะเก็ด, จอมทอง) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 20 ชุด (ดอยสะเก็ด, จอมทอง) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กันยายน 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 จำนวน 20 ชุด (ดอยสะเก็ด, จอมทอง) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ จำนวน 20 ชุด (ดอยสะเก็ด, จอมทอง) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.52/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 นั้น

               ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ จำนวน 20 ชุด (ดอยสะเก็ด, จอมทอง) (ครั้งที่ 2) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 2112 แมชชีน จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 880,610.00  บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                ประกาศ ณ วันที่  20  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา