โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดสอบ ฝึกอบรม จัดตั้งศูนย์สอบและดำเนินการ มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL หลักสูตร Base modules โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดสอบ ฝึกอบรม จัดตั้งศูนย์สอบและดำเนินการ มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL หลักสูตร Base modules โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กันยายน 2559 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดสอบ ฝึกอบรม จัดตั้งศูนย์สอบและดำเนินการ มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL หลักสูตร Base modules โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง จ้างเหมาดำเนินการจัดสอบ ฝึกอบรม จัดตั้งศูนย์สอบและดำเนินการ มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL หลักสูตร Base modules โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ จม.1/2559 ลงวันที่ 6  กันยายน  2559 นั้น

               ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดสอบ ฝึกอบรม จัดตั้งศูนย์สอบและดำเนินการ มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL หลักสูตร Base modules ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ออพติมั่ม -    ไซเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,747,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                              ประกาศ ณ วันที่   20 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9

 

 

 

                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล)

                                                    รองอธิการบดี ด้านบริหาร  ปฏิบัติราชการแทน

                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา