โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาเตรียมวิศวะ เรียนรู้มาตรฐานฝีมือแรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาเตรียมวิศวะ เรียนรู้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กันยายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 556 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน 35 คน เข้าร่วมเรียนรู้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านงานเชื่อม ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ซึ่งการเรียนรู้ในการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา