โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Green Tourism Exhibition 2022  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Green Tourism Exhibition 2022

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Green Tourism Exhibition 2022

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคีเครือข่าย สมาคม และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จัดงาน Green Tourism Exhibition 2022 ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการการท่องเที่ยวด้วย BCG Economy Model”   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมในการเปิดงานดังกล่าว ณ ลาน Event Hall ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์

โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ดำเนินการจัดงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การท่องเที่ยวสีเขียว ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยว ให้สามารถดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการลักษณะ Quadruple helix system และคาดหวังให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา มีการยกระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรมขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ จากหน่วยงานและผู้ประกอบการกว่า 20 ราย ร่วมทั้ง มีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพื่อตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา