โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา นำเสนอแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เน้นการศึกษาที่ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง จบแล้วมีงานทำ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา นำเสนอแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เน้นการศึกษาที่ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง จบแล้วมีงานทำ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1473 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 20 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมหารือด้วย ณ โรงแรมสลีเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

        ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า  “ต้องขอชื่นชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นอย่างมากที่นำเสนอแผนงานที่มองเห็นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะในอนาคตประเทศของเราต้องการฝีมือแรงงาน คนที่จบการศึกษาแล้วต้องทำงานได้ทันที ซึ่งมทร.ล้านนานั้น มีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ไม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นแต่วิชาการ แต่ยังให้ความสำคัญกับการฝึกฝนเพื่อความพร้อมของบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับทราบผลงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงโครงการต้นแบบทที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งในส่วนของกระทรวงนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนให้โครงการต่างๆเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”

 โอกาสผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ นำเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังได้นำเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รูปแบบการจัดการศึกษาที่ร่วมกับสถานประกอบการต่อผู้บริหารสำนักปลัด กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา