โลโก้เว็บไซต์ วันแห่งความสำเร็จของทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านวอแก้ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันแห่งความสำเร็จของทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านวอแก้ว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 688 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 วันแห่งความสำเร็จของทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านวอแก้ว หมู่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559 โดยมี
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าโครงการหลัก ชื่อ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมฯ และทีมงาน อาทิ อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารยนครินทร์ เจริญสุข นางสาวจารุวรรณ สุยะ และท่านอื่นๆ ที่มิได้กล่าวนาม เป็นต้น
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชญา วรามิตร หัวหน้าโครงการย่อยชื่อ โครงการบริหารจัดการกลุ่ม และทีมงาน อาทิ ดร.พวงทอง วังราษฐ์ ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ และท่านอื่นๆ ที่มิได้กล่าวนาม เป็นต้น
3) อาจารย์สมเกียรติ ตันตา หัวหน้าโครงการย่อยชื่อ การพัฒนาระบบการผลิตและแปรรูปกบ และทีมงาน อาทิ อาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี และท่านอื่นๆ ที่มิได้กล่าวนาม เป็นต้น
4) อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ หัวหน้าโครงการย่อยชื่อ การพัฒนาระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ด และทีมงานอีกหลายชีวิต อาทิ อาจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์สรายุทธ์ มาลัยพันธ์ อาจารย์อุบลรัตน์ พรหมฟัง อาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ และท่านอื่นๆ ที่มิได้กล่าวนาม เป็นต้น

                โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกของกลุ่มจำนวน 31 ท่านเพื่อแสดงให้ทราบถึงความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพร่วมกันของชุมชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา วนาภิชิต เป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าว

                สุดท้ายได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับสถาบัน เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยาน 2559 ว่า การบริการทางวิชาการของพื้นที่ลำปางโดยเฉพาะโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดและสามารถให้ผู้นำชุมชนนำไปเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับการพัฒนาชุมชนอื่นๆ และ มทร.ล้านนา ลำปาง และ มทร.ล้านนา อื่นๆ นำไปเป็นโมเดลต้นแบบการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป


วีดีโอ :  วันแห่งความสำเร็จของทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านวอแก้ว
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา