โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเวทีแสดงผลการดำเนินงานด้านวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม พัฒนาบุคลากรด้านทักษะการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเวทีแสดงผลการดำเนินงานด้านวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม พัฒนาบุคลากรด้านทักษะการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 305 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์นิตยา  เอกบาง  หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  จัดเวทีแสดงผลการดำเนินงานด้านวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  เรื่อง “การใช้ทักษะการพูด เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน”  ณ วัดบ้านไร่ศิลาทอง  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  เน้นนำความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาภาษาไทย   มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน
          อาจารย์นิตยา  เอกบาง  หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมนครั้งนี้เป็นการประเมินผลการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไปแล้ว  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย รศ.ดร.พัชรินทร์   อนันต์ศิริวัฒน์  ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโนและผศ.ดร.สุภาวดี  ยาดี นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง รวมทั้งผู้นำชุมชน มัคคุเทศก์ชุมชน และมัคคุเทศก์น้อย เข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณประจำปี 2564 เน้นประเด็นด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 5  กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ Social 3 Platform : Facebook Youtube Blogger  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว    โดยแต่ละกิจกรรมจะแบ่งเป็นหลักสูตรย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด
          สำหรับหลักสูตรการพูดเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมย่อยในหลักสูตรภาษาเพื่อการท่องเที่ยวโดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดแก่ชุมชน อาทิ หลักการพูด  การพูดเล่าเรื่อง  การพูดเล่าประสบการณ์ และการกล่าวในโอกาสต่าง ๆ โดยบูรณาการจากการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทย หัวข้อ หลักการพูด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มาประยุกต์ในการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทำให้คนในชุมชนเป็นบุคลากรในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ชุมชนในการต้อนรับและเล่าเรื่องราวในชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวได้ แม้ว่าโครงการฯจะเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2564 แต่ชุมชนก็เกิดการนำไปใช้และต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ต่อไป หัวหน้าโครงการกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : อาจารย์นิตยา เอกบางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา