โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา จัดสร้างหลวงพ่อทันใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา จัดสร้างหลวงพ่อทันใจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีทำบุญสร้างหลวงพ่อทันใจ และทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพลานธรรมะธรรมชาติ โดยมีหม่อมเจ้าฑิฆัมพร  ยุคล เป็นองค์ประธานฝ่ายฆราวาส พระมหาเถราจารย์ จำนวน 4 ท่าน พระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง พระราชวชิรคุณ (หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระอารามหลวง พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์ จิตฺตสุโภ) เจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี  อธิษฐานจิตและปิดทองปูนในถังปูน ทั้งนี้ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร  อาจารย์  บุคลากร นักศึกษา และศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตเมตตา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พิธีทำบุญสร้างหลวงพ่อทันใจในครั้งนี้ สร้างเพื่อเป็นที่สักการะกราบไหว้และเป็นศูนย์ร่วมจิตใจแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 16 แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยยอดเงินร่วมทำบุญประมาณ 650,000 บาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา