โลโก้เว็บไซต์ มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 ตุลาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 1023 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ที่หอประชุมเฉลิมเฉล้มพระเกียรติ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ดังนี้

1.อาจารย์วันดี อ๊อดปัญญา อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2.อาจารย์วรทัศน์ ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาออกแบบเครื่องเรือน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.ผศ.สุนีย์รัตน์ สุรีย์พงษ์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 4.ผศ.บวรลักษณา อินประสิทธิ์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาไทย คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 5.และคุณศิลปะชัย ดิวรางกูร ตำแหน่ง ช่างไม้ ส่วนงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพยากร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา