โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับผู้บริหาร และนักศึกษาแลกเปลี่ยน BRIC Student 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ต้อนรับผู้บริหาร และนักศึกษาแลกเปลี่ยน BRIC Student 2016

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 576 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ   เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ จาก Brawijaya University และให้โอวาทนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ "Brawjuaya - RMUTL Interantion Class Progrma" (ฺBRIC Program) ซึ่งึคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการสอนร่วมกับ Faculty of Animal Husbandry, Brawijya University (BU) ประกอบไปด้วย นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับนักศึกษาของ Faculty of ANimal Husbandry จำนวน 30 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา