โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-16

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์
ศุกร์ 16 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์  ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2559 แก่นักศึกษาวิชาภาษาจีน พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างศาสตร์อย่างลงตัว          อาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรียน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลดังกล่าวตลอดจนกิจกรรม... >> อ่านต่อ


ต้อนรับผู้บริหาร และนักศึกษาแลกเปลี่ยน BRIC Student 2016
ศุกร์ 16 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ   เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ จาก Brawijaya University และให้โอวาทนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ "Brawjuaya - RMUTL Interantion Class Progrma" (ฺBRIC Program) ซึ่งึคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการสอนร่วมกับ Faculty of Animal Husbandry, Brawijya University (BU) ประกอบไปด้วย นักศึกษาสาขาวิช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
ศุกร์ 16 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  (The 3rd Conference on Research and Creative Innovations : CRCI-2016) สู่งานวิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น  ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา           สำหรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งผล... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมต้ม
ศุกร์ 16 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์ แ... >> อ่านต่อ


นศ.มทรล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสับปะรด
ศุกร์ 16 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

             โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกา... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ พบปะพูดคุยรายละเอียดการทำความร่วมมือกับ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัดและนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ศุกร์ 16 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าพบปะพูดคุยรายละเอียดการทำความร่วมมือกับ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัดและนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา