โลโก้เว็บไซต์ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ตุลาคม 2559 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 3230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ แจ้งบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน

ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่http://ejobs.rmutl.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2559 นี้เท่านั้น หากท่านกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขอให้ท่านปริ้นใบยืนยันการกรอกข้อมูลเก็บไว้ แล้วนำมายื่นแสดงในวันซ้อมย่อยของแต่ละพื้นที่

หมายเหตุ โปรดนำหลักฐานใบยืนยันมายื่นวันซ้อมย่อยเท่านั้น หากท่านไม่มีหรือไม่ได้กรอกข้อมูล จะถือว่าท่านลงทะเบียนซ้อมย่อยไม่เสร็จสมบูรณ์

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา
โทร 053921444 ต่อ 1230


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา