โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จัดโครงการ การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก สร้างความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จัดโครงการ การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก สร้างความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        28 มีนาคม 2566 อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด  อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติแก่องค์กรและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ BCG กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
       อาจารย์วสุพล  ดอกพิกุล หัวหน้าคณะดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการต่อยอดโครงการ U2T for BCG ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ โดยอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท  ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการดำเนินงาน U2T for BCG ที่ผ่านมา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ฯ ให้แก่คนในชุมชนตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชนโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการผลักดัน อนุรักษ์ ต่อยอดทรัพยากรให้คงอยู่และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
       การจัดอบรมในครั้งนี้ทีมวิทยากร ฯ ประกอบด้วย อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์,  อาจารย์ต่อศักดิ์  โกษาวัง, อาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์, อาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน, อาจารย์เอมอร พิพัฒน์วัฒนะโยธิน และ อาจารย์นิตยา  เอกบาง  โดยได้ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่อง BCG, BCG กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  BCG กับการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยงาว หัวหน้าศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 1 หัวหน้าศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา  We love the king นครลำปาง  ทีมวิทยากรจากสาขาศิลปศาสตร์  ทีมงานอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท และชาวบ้านในชุมชนในเขตอบต. บ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง  หัวหน้าคณะดำเนินงานฯ กล่าวในตอนท้าย
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ที่มาของข่าว / ภาพ : อาจารย์นิตยา เอกบางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา