โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 547 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัย

เพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาทุกคคน ประจำปีการศึกษา 2566 

ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  ประกาศการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา2566f

       ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม -18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 -16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

      ณ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1  อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา

     โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1360ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon