โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. และแผนกวิศวกรรมมูลนิธิโครงการหลวง จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานช่างของบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง “พัฒนาความสามารถและทักษะ (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตรปรับอากาศ และห้องเย็น” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. และแผนกวิศวกรรมมูลนิธิโครงการหลวง จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานช่างของบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง “พัฒนาความสามารถและทักษะ (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตรปรับอากาศ และห้องเย็น”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 503 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 19 – 21 เมษายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และแผนกวิศวกรรมมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่างของบุคลากรในกลุ่ม ศูนย์/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตรปรับอากาศ และห้องเย็น” ณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

          โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ อาจารย์ศรีธร อุปคำ, อาจารย์เมทัส ภัททิยธนี, อาจารย์จิรศักดิ์ ปัญญา และนายวธัญญู วรรณพรหม นายสามารถ สาลี เจ้าหน้าที่นักวิจัย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านระบบปรับอากาศและห้องเย็น ให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ มูลนิธิโครงการหลวง ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่นำไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถขยายผลสู่การพัฒนางานด้านงานช่างและงานวิศวกรรม ในการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและห้องเย็นได้ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกิดเป็นกลไกการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตะหนักถึงสมรรถนะในปฏิบัติงานด้านระบบปรับอากาศและห้องเย็น เข้าใจหลักการทำงานของระบบ ตรวจเช็คระบบ เช่น การอ่านและการใช้เครื่องมือวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิ การตรวจเช็คและการใช้เครื่องมือตรวจสอบ รวมถึงการบำรุงรักษา ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศติดผนังชนิด Wall type และห้องเย็นได้ โดยเป็นกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความสามารถทักษะบุคลากรในกลุ่มศูนย์/สถานีฯ และเครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรม และวิธีการดำเนินงานสมัยใหม่เป็นตัวนำขับเคลื่อนการพัฒนาที่เหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านวิศวกรรมและงานช่าง เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนางานของมูลนิธิโครงการหลวง

(ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1xQ-QYiSTHMLQt_SPYPWz-l-X0suKeEDZ )

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา