โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการความรู้  เทคนิคการปฏิบัติงานให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงานให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านงานสนับสนุน เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  มีนโยบายที่ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน
     สำหรับปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการความรู้ด้านงานสนับสนุน เรื่อง  เทคนิคการปฏิบัติงานให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีให้มีเทคนิคในการปฏิบัติงานสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของบุคลากรแต่ละราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
     ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา