โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ตุลาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 877 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันนี้ 6 ตุลาคม 2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการผลงานผู้สอนศิลปะ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด” ครั้งที่ 13 ณ  ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พิชัย  นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2546 เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13 เป็นการนำเสนอผลงานศิลปกรรมที่มีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง   เพื่อเผยแพร่และบริการวิชาการเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์แก่สาธารณชน บูรณาการเรียนการสอนและเป็นตัวอย่างองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักศึกษาและสร้างผลงานวิชาการวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับวิชาชีพ แสดงศักยภาพการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของผู้สอนศิลปะผ่านกระบวนการสังเคราะห์ในการสร้างสรรค์ที่สามารถยกระดับจิตใจให้ละเอียดงดงาม เป็นการทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเครื่องชี้นำและเกื้อหนุนสังคม  อีกทางหนหนึ่ง โดยมีการนำเสอนผลงานทั้งสิ้น 60 ผลงาน จากอาจารย์ 37 คน   

อาจารย์พิชัย  นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2546 กล่าวว่า ประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรม มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปกรรม เป็นเสมือนรากฐานที่สำคัญที่ฝังในจิตใจ ศิลปินบรรพชน ได้สร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่าไว้มากมายเป็นมรดกตกทอดสู่ชนรุ่นหลัง ศิลปะเปรียบเสมือนศาสนาช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ประณีต อ่อนโยน รักธรรมชาติ ผู้รักศิลปะย่อมมีนิสัยจิตใจที่เปรียบด้วยความเป็นสุนทรีย์ ศิลปะ     จึงมีส่วนช่วยให้มนุษย์ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น มนุษย์จึงต่างจากปวงสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไป มนุษย์จึงถือว่าเป็นสัตว์โลกผู้เจริญ เป็นที่น่ายินดีที่คณาจารย์สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในหลายรูปแบบและเสนอความต่างในการแสดงออกเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ผ่านผลงานศิลปะ ผมขอชื่นชมและ     ขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้กับนักศึกษาและประเทศชาติต่อไป

ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด เป็นนิทรรศการที่แสดงผลงานของอาจารย์ผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ จัดแสดงเป็นประจำทุกๆ ปี โดยในแต่และปี    ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรตินำผลจากศิลปินแห่งชาติมาจัดแสดงด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาส           ให้อาจารย์ได้นำเสนอผลงานและนักศึกษาเองได้ศึกษาศิลปะผ่านเวที “นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด” เพื่อก้าวสู่บัณฑิตนักปฏิบัติต่อไป

ผศ.ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม กล่าวว่า นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด แรกเริ่มก่อตั้งจากกลุ่มอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ มทร.ล้านนา จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานศิลปะให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ โดยยึดแนวปฏิบัติที่ว่าเมื่อมีครูนักปฏิบัติแล้วก็ต้องมีบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยเช่นกัน  เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจจากศิลปินสู่ศิลปินต่อไป

ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอดครั้งที่ 13 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2559 (หยุดทุกวันจันทร์) ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ในเวลา 08.30 - 17.00 น.  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา