โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง รศ. จำนวน 1 ราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง รศ. จำนวน 1 ราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 19(2/2566) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ผ่านมา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา