โลโก้เว็บไซต์ โครงการกำกับติดตามข้อมูลคุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการกำกับติดตามข้อมูลคุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2566 โดย ประเสริฐ อุประทอง จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการกำกับติดตามข้อมูลคุณภาพ  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  15-16 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก…รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามข้อมูลคุณภาพ หารือแนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการใช้งานของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนติดตามเอกสารหลักฐานข้อมูลยืนยันผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565 และพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันเข้าร่วมโครงการ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา