โลโก้เว็บไซต์ สกสว. เดินทางเข้าประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณพร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(ววน.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สกสว. เดินทางเข้าประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณพร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(ววน.)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 657 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์  ดร.ตะวัน วาทกิจ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และบุคลากรสถาบันวิจัย มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณพร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(ววน.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมางคลล้านนา และชี้แจงแนวทางการดำงานของ สกสว. เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินงานวิจัยเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนสถาบันการศึกษาทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ชุมชน สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา