โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 ตุลาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 732 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 13 - 14  ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินจากภายนอก พร้อมด้วยกรรมการฯ จากภายใน มทร.ล้านนา ได้แก่ ดร.ยรรยง เฉลิมแสน อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และผ่านการอบรมการเป็นกรรมการตรวจประเมิน มาแล้วนั้น

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุบงกช โตไพบูลย์ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยฯ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ในแต่ละองค์ประกอบ ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินโดยการสัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านได้สรุปผลการตรวจประเมินและได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ในปี ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา