โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 2 (The Predictive Index : PI) มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 2 (The Predictive Index : PI) มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 519 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลย์ ระยะที่ 2 (The Predictive Index : PI) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

     โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลย์ ระยะที่ 2 (The Predictive Index : PI)จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรเกิดการใช้ระบบและเครื่องมือในการประเมินบุคลากรได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รู้จักตน รู้จักทีม รู้จักองค์กร และเป็นการสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร แบบการทำงานเป็นทีม สามารถเอาทักษะวิชาชีพด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนา มาขับเคลื่อนระบบการทำงานและการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon