โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิจัยระดับนานาชาติ IKMAP2016 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรวิทยาลัยฯ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิจัยระดับนานาชาติ IKMAP2016 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 933 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 ที่ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และทีมงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ( SBTC ) ได้เข้าร่วมและนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ [IKMAP2016] ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

ในหัวข้อ A Knowledge Management Framework of Thai STEM for Education : A Case Study Science Based Technology College.

ซึ่งมีนักวิจัยจากต่างประเทศได้ให้ความสนใจในด้านการพัฒนาการศึกษาแบบ STEM Education และได้สอบถามถึงการนำ STEM มาใช้ในด้านการศึกษาเทคโนโลยีและการเกษตรของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จ.ลำพูน ที่ทีม มหาวิทยาลัยฯ พี่เลี้ยง ได้ไปเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ยุค 4.0

โดยการเดินทางไปนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ทีมงาน มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา