โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 349 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        26 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกับคุณจงกล พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด โดยเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ณ ห้องพยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยบันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษาในสถาบันให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันโดยรายละเอียดในการความร่วมมือ มีดังนี้ 1.ด้านการเรียนการสอน :วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จะจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากจะกำหนดให้โควตาการรับผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับอัตราร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 2.ด้านการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จะให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรม การเป็นวิทยากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญให้กับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ตามความต้องการ 3.ด้านบริหารการจัดองค์กร:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จะประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันไปสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้น จำนวน 2 ฉบับ มีใจความตรงกัน เมื่อหัวหน้าส่วนราชการของสถาบันทางการศึกษาได้รับทราบรายละเอียดและเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้โดยตลอดแล้วจึงร่วมลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างถือเอกสารข้อตกลงไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา