โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-03-02

สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จัดงาน Origami Fair
พุธ 2 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน Origami fair งานแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะการพับกระดาษ (Origami) โดย ดร.ณงค์นุช  นทีพายัพทิศ อาจารย์ผู้ฝึกสอน แบ่งกลุ่มนักศึกษาผ่านการออกแบบ 5 ชิ้นผลงานได้ ผลงาน Box Dog Craft ออกแบบโดย น.ส.สุธาวัลย์  แม๊ะบ้าน‚ นายโชติวิทย์  เจริญศรีปกรณ์‚ น.ส.ศิรินดา  ยาสมุทร์‚ นายสุรพล  ศรีสม‚ น.ส.อโนทัย  คุณา ผลงาน T-Shirt ออกแบบโดย น.ส.กนกวรรณ  ขัติกุล‚ ... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาและบุคลากร เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
พุธ 2 มีนาคม 2559 / ข่าววิเทศสัมพันธ์

        ด้วยกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้รับแจ้งจากงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เรื่องการประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาจากสาธารณะรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ทุนประกอบด้วย 1. ทุนการศึกษา จาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ภายใต้ทุน Chinese Government Scholarship ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาและบุคลากร รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559  2. ทุนการศึกษา จาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ทุน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
พุธ 2 มีนาคม 2559 / ข่าววิเทศสัมพันธ์

        26 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกับคุณจงกล พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด โดยเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ณ ห้องพยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา