โลโก้เว็บไซต์ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Start Up มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Start Up มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบการจัดทำแผนธุรกิจ พัฒนาธุรกิจในอนาคต ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) และจัดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหลัก และมีความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีต่างๆ หลายหน่วยงาน ภายใต้แผนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจดังกล่าว มีกรอบแนวคิดหลักในการผลักดันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้เริ่มต้น และดำเนินธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้อย่างมีศักยภาพ 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ โดยได้ดำเนินการจัดการอบรมเบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา