โลโก้เว็บไซต์ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยได้จัดการเลือกตั้งทุกเขตพื้นที่ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย ผศ.เทอดทูล  โตคีรี ได้รับเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามาหวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 5 มีนาคม 2560

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ