โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจสอนทำกระทงแก่นักท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจสอนทำกระทงแก่นักท่องเที่ยว


อาจารย์เกิดศิริ  ชมพูกาวินและอาจารย์ณิชกุล  คำรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมการประดิษฐ์กระทงไทยสู่สากล (Loy Kratong to World Events)” โดยสอนการทำกระทงแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนักท่องเที่ยวสนใจร่วมทำกระทงเป็นจำนวนมาก อันเป็นเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงามสู่สายตาชาวต่างชาติ